Etableringen af et nøgletalssystem i form af kapabilitetsindekser til vurdering af kvaliteten under industriproduktion kræver en detaljeret planlægning. Praktiske erfaringer har vist, at det ofte er langt over 80% af den samlede indsats i dataindsamling og opbevaring af data, der ikke benyttes og fører til forbedringer. Dataene ender dermed på ”datakirkegården”. Når oplysningerne er blevet gemt på en korrekt struktureret måde, er behandlingen af kvalitetsinformationen relativt let og overkommelig.

Q-DAS® produkter gør det muligt at have et sådant system startende med dataindsamling og visualisering via datalagring, evaluering, generering af rapporter og distribution op til dataarkivering effektivt opbygget og vedligeholdt ved hjælp af passende værktøjer som for eksempel det såkaldte Q-DAS CAMERA® koncept.

I det følgende vil vi påpege hyppige risici og svage punkter i implementeringen af et såkaldt nøgletalssystem (i form af kapabilitetsindekser) eller i brugen af nøgletal til kvalitetsvurdering og vise mulige konsekvenser, men også mulige løsninger.

 

Fejl 1

Procesrapporterne udarbejdes overvejende numerisk i form af måleprotokoller, der ofte er på mange sider og således kun i et begrænset omfang tager hensyn til de forskellige behov for informationer hos modtagerne.

 

 

Konsekvens

De vigtige udsagn skal med stort besvær fremfindes af læseren selv, hvilket i væsentlig grad begrænser nytten og accepten.

 

Løsning

Forskellige vigtige grafikker kan understøtte visningen af procesresultatet. Med rapporter og grafiske repræsentationer, der er specielt tilpasset målgruppen, kan modtagerne få “deres” information, som er relevant for deres beslutninger på en klar, forståelig og relevant måde. Alle Q-DAS®-produkter har omfattende konfigurationsmuligheder, både på brugergruppe og brugerniveau til dette formål. Formulardesigneren er også et effektivt værktøj til at konstruere individuelle rapportskabeloner.

 

 

Fejl 2

Der er ingen faste definitioner for beregning af Cpk værdier og ingen validerede beregningsmetoder. Der anvendes forskellige softwareværktøjer, hvorfor nøgletallene ikke beregnes under de samme betingelser, og dermed er resultaterne og deres fremkomst tit brugerafhængige og utilstrækkeligt beskyttet mod manipulation.

 

 

Konsekvens

Kapabilitetsindekserne er ikke sammenlignelige, og der er mere eller mindre skepsis omkring dem. Resultaterne repræsenterer angiveligt de samme processer, men er baseret på forskellige beregningsmetoder.

Der er en risiko for manipulationer, der udføres bevidst eller utilsigtet, og risiko for fejlagtige fortolkninger og beslutninger.

 

Løsning

Egnede nøgletal skal være klart defineret (referenceværdier, beregningsformler osv.). Med begrebet evalueringsstrategi garanterer Q-DAS qs-STAT® en valideret dataevaluering og beregning af nøgletal. Proceduren er gennemsigtig og gennem en global indstilling brugeruafhængig og beskyttet mod ændringer.

 

 

Fejl 3

Adgang til data er kompliceret og besværlig. Forskellige datakilder skal som regel samles manuelt på grund af de forskellige dataformater. Lagringen af data er ustruktureret og ikke designet til datamængden. Der er ingen koncept for dataarkivering.

 

 

Konsekvens

Nøgletallene er ikke opdaterede og vanskelige at få adgang til. Samlet set er evalueringen tidskrævende og kan ikke automatiseres ved hjælp af en standardiseret (automatisk) procedure. Systemets ydeevne lider under et utilstrækkeligt og udokumenteret system for lagring af data.

 

Løsning

Et meget anvendt standard dataformat i form af Automotive Data Exchange Format (AQDEF) er tilgængelig og på vej til at blive ISO standard. På dette grundlag kan en struktureret styring og sammenlægning af decentralt opsamlede data let implementeres. Datakomprimerings- og arkiveringsfunktionerne i M-QIS-softwarepakken tillader datastyring tilpasset datamængden.

 

 

Fejl 4

Datakvaliteten er utilstrækkelig. Relevante procesrelaterede oplysninger og en klar og korrekt tilordning af disse supplerende informationer til data mangler eller er ufuldstændige.

 

 

Konsekvens

Nøgletallene giver ikke tilstrækkelig information og er ikke relevante. Da interessante informationer fra processen ikke kan beskrives korrekt, mangler der generelt accept af dem.

 

Løsning

Når du designer et nøgletalssystem, skal alle nødvendige data specificeres i forhold til de ønskede evalueringer, databasevalg og rapporter. Disse obligatoriske felter skal understøttes af alle registreringssystemer for at supplere målte værdier og for at garantere kontinuerlig sporbarhed. Metrologic kan tilbyde hjælp til denne strukturering af data.

 

 

Fejl 5

Introduktion og vedligeholdelse af nøgletalssystemet er tidskrævende. Systemkomponenter er inkompatible på grund af manglende standarder (grænseflader) og fører til nye måder at registrere data på med tilsvarende forsinkelser. Systemvedligeholdelse er vanskelig, og den involverede indsats kan ikke beregnes.

 

 

Konsekvens

Den planlagte tidsramme for implementering af nøgletalssystemet er overskredet. Ressourcekravene kan ikke længere planlægges, og projektet er i fare for at mislykkes.

 

Løsning

Med Q-DAS CAMERA® konceptet får du en række koordinerede standardværktøjer til rådighed. Det høje fleksibilitetsniveau muliggør tilpasning til individuelle kundekrav uden ekstra programmeringsindsats.

Definerede grænseflader (f.eks. AQDEF) muliggør en hurtig tilslutning af eksterne systemer. Installation, konfiguration og idriftsættelse kan derfor planlægges og implementeres inden for en håndterbar tidsramme.

Fordelene ved standardprodukter afspejles naturligvis også i vedligeholdelsen af systemet.

 

 

Fejl 6

Nøgletalssystemets mål og omfang kommunikeres ikke tilstrækkeligt, og de berørte personer føler sig ikke tilstrækkeligt involveret.

 

 

Konsekvens

Nøgletalssystemet opfattes som et overvågningssystem og fremmer kreativitet af manipulation. Den tilsigtede signaleffekt for forbedringspotentiale ses ikke. Systemets effektivitet er derfor i fare.

 

Løsning

Der kræves en omhyggelig udvælgelse af projektteamet. Ligeledes rettidig involvering af de berørte medarbejdere på den ene side for at bruge deres erfaring med at oprette nøgletalssystemet og på den anden side for at reducere enhver eksisterende skepsis eller endda frygt. Metrologic tilbyder derfor en workshop omkring et nøgletalssystem.

 

 

Fejl 7

Kvaliteten af det nødvendige datagrundlag er vanskelig at bestemme. Manglende grænsefladestandarder kræver komplekse og dyre specielle løsninger eller datakonverteringer. Et bevis for at måleprocesserne er egnede, har ikke fundet sted.

 

 

Konsekvens

”Usystematiske” og udokumenterede måle- og inspektionsprocesser kan ikke garantere den nødvendige datakvalitet, og det sætter spørgsmålstegn ved hele systemet med brug af kvalitetsindikatorer (kapabilitet).

Individuelle løsninger til dataoutput er vedligeholdelseskrævende og ikke særlig fleksible til systemintegration. Dette påvirker permanent cost-benefit-forholdet.

 

Løsning

Systemgrænseflader, dataoutput og overførsel skal planlægges og specificeres på så tidligt som muligt. Brug af Automotive Data Exchange Format (AQDEF) er en almindeligt anvendt standard til dette formål.

Måleprocesser skal godkendes gennem bevis for egnethed og derefter overvåges regelmæssigt. Til dette formål tilbyder Metrologic den nødvendige metode samt rådgivning og træning ved hjælp af softwareværktøjet ”solara®”, som allerede understøtter alle standarder og retningslinjer for måleprocessens kapabilitet og måleusikkerhed.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!